Promocijsko infomracijski center NATURA 2000

Akronim operacije: POINT NATURA 2000

Opis operacije 

Kar tretjino ozemlja Občine Veržej je vključeno v območje NATURE 2000, zato je iskanje načina uravnoteženega razvoja in sobivanja med naravo, ljudmi in potrebami ter razvojnimi željami kraja poseben izziv.

Območje Nature 2000 v Občini Veržej predstavlja celotno območje znotraj visokovodnih nasipov pa do reke Mure in vključuje številne mrtvice, mlake in druge bolj ali manj aktivne in vodnate struge.  Naravovarstveniki so območje definirali kot izjemen habitat, ki zagotavlja življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, med katerimi je precej takšnih, ki jim grozi izumrtje.  Lokalna skupnost se zaveda velikega pomena življenjskega prostora za rastline in živali, zato je tudi aktivno sodelovala pri procesu zaščite Bisofernega območja Mure, ki je v lanskem letu pridobilo UNESCO-vo zaščito. V preteklosti je lokalno Turistično društvo Veržej v sodelovanju z Občino Veržej uredilo gozdno učno pot po Mrtvicah reke Mure, ki je zelo obiskana izobraževalno pohodniška pot.  Znotraj Območja NATURE 2000 je tudi Babičev mlin na Muri, ki je spomenik državnega pomena, saj je edini še ohranjeni in delujoči vodni mlin na reki Muri.  Znotraj zavarovanega območja NATURE 2000 v Občini Veržej so tudi zavarovana rastišča narcise, ki je bila pred intenzifikacijo kmetijske proizvodnje na travinju, zaščitni znak obmurskih travnikov.

Sodobni trendi ohranjanja narave gredo v smeri njenega ohranjanja ob sočasni skupni rabi z drugimi deležniki, predvsem na področju promocije ohranjanja narave, ki pa vse pogosteje išče skupne točke s turizmom.

Za namene približevanja informacij, osveščanja o pomenu ohranjanja narave, promocije ohranjanja narave in izobraževanja v smeri neškodljivega doživljanja narave, bo Občina uredila Promocijo informacijski center NATURA  2000.  Za uresničitev ideje se bo Občina projektno povezala z Zavodom Marianum Veržej in Turističnim društvom Veržej v skupno operacijo  POINT NATURA  2000.

Cilji operacije 

Operacija v največji meri prispeva k splošnemu cilju Varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri. V okviru tega splošnega cilja operacija v največji meri prispeva k zboljšanju varovanja narave in naravnih virov s pomočjo ekoremediacij. Operacija bo s svojimi aktivnosti prispevala k obveščanju in promociji naravnih vrednost, s poudarkom na zaščitenih območjih NATURA 2000. Z ureditvijo točke PONIT NATURA 2000 bo na enem mestu mogoče dobiti popolne informacije o naravnih znamenitostih v Občini Veržej in širše v Prlekiji

Aktivnosti operacije 

  • Ureditev točke POINT NATURA 2000

– Ureditev in nakup opreme v  objektu,  v katerem bo vzpostavljena točka POINT NATURA 2000

  • Revitalizacija rastišča narcis

-Revitalizacija rastišča narcis

  • Razvoj izobraževalnih in turističnih vsebin

-Razvoj izobraževalnega modula in razvoj turističnega produkta

-Pilotna izvedba

  • Promocija opercije