Mala šola lončastva & Prleški velikani v sobah spomina

MALA ŠOLA LONČARSTVA

Akronim operacije: Rad imam glino


Opis

Operacija » Mala šola lončarstva« je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod Marianum Veržej, partnerji v projektu so Osnovna šola Veržej, Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer.

Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del kulturne dediščine Prlekije. V preteklosti je bilo tudi na področju Prlekije veliko lončarjev, ki so izkoriščali naravne danosti – ilovico, ter jo spreminjali v uporabne izdelke. Trenutno je na področju Prlekije le eden tradicionalni lončar, veseli pa dejstvo, da je med mladimi ta panoga vedno bolj priljubljena. To se kaže skozi tečaje in usposabljanja, ki jih izvaja Zavod Marianum Veržej – poleg tehničnih dnevov z rokodelci in rokodelskih šol v naravi, ki so primerni za osnovno- in srednješolce, se izvajajo tudi usposabljanja za NPK Lončar (zadnja tri leta v sodelovanju z ZRSZ, ko smo v usposabljanja vključili 33 brezposelnih oseb, iz Enote ZRSZ Murska Sobota, pod katere tudi spadata izpostavi Ljutomer in Gornja Radgona.

Zadnjih 10 let Zavod Marianum aktivno dela na področju izobraževanja za rokodelske poklice, še posebej na izobraževanju lončarjev, saj imamo v zavodu tudi zaposleno lončarko. Pomembni koraki k ohranjanju znanj in spretnosti so bili narejeni, vendar je doseženo potrebno vedno znova nadgrajevati in iskati nove rešitve, prilagojene trendom v družbi, ter na podlagi izkušenj razvijati nove programe izobraževanja. To je tudi osnovni cilj operacije Mala šola lončarstva.

Kot že omenjeno, se na področju prenosa lončarstva in drugih rokodelskih poklicev na terenu že dogaja, saj se tudi učitelji v šolah trudijo vključiti znanja (tradicionalnih) rokodelcev v svoje redne izobraževalne programe. Je pa potrebno storiti še več! Preko operacije, ki jo prijavljamo želimo skupaj narediti ravno ta korak »več«. V šolskem letu 2019/20 bomo v sklopu operacije razpisali interesno dejavnost Mala šola lončarstva na 4 prleških osnovnih šolah, ki so se vključile v projekt (OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer. Interesna dejavnost bo potekala v obsegu 30 ur. Na vsaki šoli se predvideva izvedba 1 interesne dejavnosti. Izvedbo interesne dejavnosti bosta skupaj vodila mentor na šoli in lončar/pripravnik, ob strokovnem vodstvu lončarke zaposlene v Zavodu Marianum Veržej (njeno delo bo financiral vodilni partner iz lastnih sredstev). Pred samo izvedbo interesne dejavnosti na šoli bo vsaka šola po predlogu opremila delavnico in opravila nakup pripomočkov ter materiala za kvalitetno izvedbo programa izobraževanja. Prav tako bo izveden krajši uvodni tečaj za mentorje, ki se bodo vključeni v aktivnosti na posameznih šolah. Cilj je, da mentorji skozi izvajanje dobijo dodatna strokovna znanja, s katerimi bodo tudi po izteku operacije lahko samostojno nadaljevali z izvajanjem interesne dejavnosti na šoli. Po izvedenem pilotnem programu interesne dejavnosti bomo pripravili tudi predlog za izbirni predmet Lončarstvo in ga dali v presojo na Ministrstvo za šolstvo.

Povezave

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Program razvoj podeželja (PRP)

LAS

Prleški velikani v sobah spomina

Akronim operacije: Prlek Veki ded


Opis

Projekt bo prispeval k več ciljem zadanih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Prlekija. V največji meri posega na cilj izboljšanja samopodobe prebivalcev Prlekije, saj bo operacija s svojimi aktivnostmi dvignila spoznanje Prlekov o pomenu in delu velikih Prlekov v preteklosti. Z ureditvijo spominskih sob se bo trajno zaščitila snovna in nesnovna kulturna dediščina, ki se bo v obliki ohranjenega spomina in zapisane zgodbe prenašala v naslednje rodove. S postavitvijo krovne zgodbe in Vodiča po spominskih sobah Prlekije se bo projekt dotaknil tudi področja izobraževalnega turizma, lahko pa preraste tudi na druge veje v turizmu in gospodarstvu. S tem bo operacije prispevala tudi k cilju spodbujanja in povezovanja lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu. Z organizacijo javnih dogodkov posegamo tudi na cilj  izboljšanja ponudbe in dostopnosti do kulture, saj bodo dogodki in končni dosežki operacije namenjeni širšemu krogu ljudi, tako lokalnim prebivalcem, kakor tudi turistom in obiskovalce. Aktivnosti operacije prispevajo k doseganju cilja  povečanja socialne vključenosti marginalnih skupin – tako z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami, kakor tudi z izvedbo javnih dogodkov, kjer bomo posebej pozorni na dostopnost vsebin tudi za invalidne osebe.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

Skozi krovno zgodbo o velikih prleških možeh bomo povezali spominske sobe Prleških velikih mož v skupen vodič, ki  bo opisal pomembnost prleškega prostora in njenih ljudi  ter podrobneje predstavil vsako od teh sob. S pomočjo krovne zgodbe bodo lahko različne ciljne skupine od šolajoče se mladine do domačinov in  turističnih obiskovalcev regije podrobneje spoznale nesnovno dediščino v obliki trajno zapisanega spomina  in snovno dediščino vtkano v sobe spomina na te velikane.